3. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

3. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelethez

A szállítási szerződés mintája

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a ................................................................................................................

székhelye: ...........................................................................................................................................

adószáma: ....................................................... ügyfél-azonosító: ......................................................

képviselő neve: ...................................................................................................................................

képviselő címe: ...................................................................................................................................

kapcsolattartó neve: ...........................................................................................................................

kapcsolattartó címe: ............................................................................................................................

kapcsolattartó e-mail-címe: ................................................................................................................

kapcsolattartó telefonszáma: ................................................ faxszáma: ............................................

(a továbbiakban: szállító),

másrészről a ........................................................................................................................................

székhelye: ...........................................................................................................................................

adószáma: ....................................................... ügyfél-azonosító: ......................................................

képviselő neve: ...................................................................................................................................

képviselő címe: ...................................................................................................................................

kapcsolattartó neve: ...........................................................................................................................

kapcsolattartó címe: ............................................................................................................................

kapcsolattartó e-mail-címe: ................................................................................................................

kapcsolattartó telefonszáma: ................................................ faxszáma: ............................................

fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: ..........................................................................

(a továbbiakban: fenntartó) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek) (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:

Intézmény neve: ..................................................................................................................................

székhely szerinti megyéje: ..................................................................................................................

székhely pontos címe: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: .........................................................................................................................

képviselője: .........................................................................................................................................

Intézmény neve: ..................................................................................................................................

székhely szerinti megyéje: ..................................................................................................................

székhely pontos címe: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: ..........................................................................................................................

képviselője: .........................................................................................................................................

Intézmény neve: ..................................................................................................................................

székhely szerinti megyéje: ..................................................................................................................

székhely pontos címe: .........................................................................................................................

OM azonosító száma: .........................................................................................................................

képviselője: .........................................................................................................................................

az alábbi feltételek mellett:

A támogatás előfinanszírozója: a szállító/fenntartó.

A fenntartó köznevelési tevékenysége tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult: Igen/Nem

1. A szerződés tárgya

A szállító vállalja, hogy a ...-os tanévben ... napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően ... napjáig (szállítás vége dátum) az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, valamint a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, sajátos nevelési igényű óvodások, általános iskolai tanulók és sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók) részére kiosztja.

2. Tanév során szállítandó termékek összesítése

A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A teljesítés helyszíne és a szállítandó termékek

3.1. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:

.............................................................................................................................................................

□□□□ ................ (megye) .......................... (helység) ............................ (út/utca/tér) ........ (házszám)

OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely kód: □□□

Ellátott általános iskolai tanulók száma: ................... fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: .................. fő

Ellátott óvodások száma: .................. fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: .................. fő

Ellátott összes kedvezményezett száma: .................. fő

3.1.1. A tanév adatai:

A tanévben a tanítási
napok száma
A tanévben a kiosztási
napok száma*
Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)
 
       
       
* legfeljebb heti 4 kiosztással számolva  

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap):

hetente ... nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)

A termékek tervezett kiosztásának időpontja:

□ első tanóra előtt; □ tanórán; □ tanórák közti szünetben;  
□ tízórai szünetben; □ napköziben; □ egyéb: .....................................  

3.1.2. A tanév során szállítandó termékek adatai:

A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.

Termék megnevezése Termékkategória Termék
kiszerelése
Tanév során szállítani tervezett
termékmennyiség (liter/kg)
Bruttó egységár
(Ft/liter, Ft/kg)
 
pl. „Igyál meg!” tej Teljes/félzsíros tej pl. 0,2 liter pl. (500 gyerek*0,2 liter*
100 kiosztási nap=) 10 000 liter
pl. 325 liter/kg  
pl. „Isteni joghurt” Gyümölcsleves/
ízesített joghurt
pl. 0,175 kg pl. (500 gyerek*0,175 kg*
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 460 Ft/kg  
pl. „Epres joghurt” Gyümölcsdarabos
joghurt
pl. 0,175 kg pl. (500 gyerek*0,175 kg*
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 485 Ft/kg  

3.2. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe:

.............................................................................................................................................................

□□□□ ................ (megye) .......................... (helység) ............................ (út/utca/tér) ........ (házszám)

OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely kód: □□□

Ellátott általános iskolai tanulók száma: .................. fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: .................. fő

Ellátott óvodások száma: .................. fő, továbbá

Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: .................. fő

Ellátott összes kedvezményezett száma: .................. fő

3.2.1. A tanév adatai:

Tanítási napok
száma
Kiosztási napok
száma*
Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)
 
       
       
* legfeljebb heti 4 kiosztással számolva  

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap):

hetente ... nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)

A termékek tervezett kiosztásának időpontja:

□ első tanóra előtt; □ tanórán; □ tanórák közti szünetben;  
□ tízórai szünetben; □ napköziben; □ egyéb: .....................................  

3.2.2. Tanév során szállítandó termékek adatai:

A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.

Termék megnevezése Termékkategória Termék
kiszerelése
Tanév során szállítani tervezett
termékmennyiség (liter/kg)
Bruttó egységár
(Ft/liter, Ft/kg)
 
pl. „Igyál meg!” tej Teljes/félzsíros tej pl. 0,2 liter pl. (500 gyerek*0,2 liter*
100 kiosztási nap=) 10 000 liter
pl. 325 liter/kg  
pl. „Isteni joghurt” Gyümölcsleves/
ízesített joghurt
pl. 0,175 kg pl. (500 gyerek*0,175 kg*
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 460 Ft/kg  
pl. „Epres joghurt” Gyümölcsdarabos joghurt pl. 0,175 kg pl. (500 gyerek*0,175 kg*
100 kiosztási nap=) 8 750 kg
pl. 485 Ft/kg  

4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége:

Az intézmények a napi, illetve heti megrendelést a tárgynapot vagy tárgyhetet megelőző napon vagy héten ... (nap) ... óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax) vagy telefonon a ... telefonszámon történhet.

A fenntartó vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.

5. A megrendelés teljesítése:

A fenntartó és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és gondoskodnak azok kiosztásáról.

Minden szállítást ... példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni.

6. Minőségi kifogások

A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a rendelet 2. mellékletében előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles ... napon belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni.

7. Számlázás és fizetési feltételek

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente, havonta, illetve szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladatellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.

A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a rendelet 15. §-ának figyelembevételével támogatást igényelhet a Kincstáron keresztül. A termékek után járó támogatás összegét a Kincstár a rendeletben szabályozott módon, a szállító mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. A fenntartó a rendelet 15. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben a számla bruttó értéke és a támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni.

Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. § (2) és (3) bekezdésekben megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak.

Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági feltétel - fenntartó hibájából eredő - nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

8. Promóciós intézkedések

A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:

□ szállító; □ fenntartó; □ közösen.

A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:

□ helyi; □ régiós; □ országos.

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése országos vagy régiós, úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségei és a megvalósítás határideje:

Promóciós intézkedés Tervezett
költség
Megvalósítás
időszaka
 
□ Az óvoda- és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása és/vagy frissítése. Honlap (tervezett) elérhetősége:
..............................................................................................................................................
     
□ A termékek előállítóihoz (tejtermelő vagy tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak.      
□ A tanulók tej- és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).      
□ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej és tejtermékek kóstoltatása.      
□ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.      

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósítása nevelési-oktatási intézményenként meghatározható (azaz helyi), úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségeit és a megvalósítás határidejét a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

9. A felek kötelezettségei

A fenntartó köteles

1. biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa fenntartott/működtetett intézmények tanulói fogyasztják;

2. biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használják fel;

3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban megjelölt tanulók részére;

4. amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a rendeletben foglaltak szerint, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában megjelölt tanulók számára osztották ki;

5. a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a fenntart hibájából nem teljesül;

6. az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, feladatellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére;

7. a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a szállító részére;

8. biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 20. §-ában megjelölt, a programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék.

A szállító köteles

1. amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a rendeletben meghatározott, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a rendeletben meghatározott mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;

2. a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót tájékoztatni.

A szerződő felek kötelesek:

1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;

2. a rendelet 17. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;

3. alávetni magát az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

Az átvevő köteles:

1. a tanulók, illetve az óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

2. a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;

4. a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni;

5. a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

6. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel;

7. a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül a Kincstárt értesíteni;

8. az óvoda- és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

10. Iratmegőrzési helyek

A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása.

1. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................................

2. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................................

3. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................................

4. Iratmegőrzési hely címe: .................................................................................................................

11. Egyéb (szerkeszthető) rendelkezések

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Jelen szállítási szerződés három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót, egy példány a fenntartót, egy példány az átvevőt illeti meg.

........................................................, .............. év ............. hónap .......... nap

     
     
     
....................................................................
szállító
....................................................................